Valná hromada ČSMG a vyjádření k návrhu na změnu Stanov

07.12.2012 08:38

Český svaz moderní gymnastiky je občanským sdružením, které pod sebou sdružuje oddíly a kluby moderní gymnastiky v České republice.

Nejvyšším orgánem ČSMG je Valná hromada, která se schází minimálně jednou za rok a po dobu mezi konanými valnými hromadami pověřuje vedením české moderní gymnastiky v současnosti devítičlenné Předsednictvo. Předsednictvo je plně zodpovědné za svá přijatá rozhodnutí právě Valné hromadě. Přirovnáním k obchodním vztahům si můžeme delegáty na valné hromadě přirovnat k akcionářům, kteří jednou ročně na VH kontrolují práci svého předsednictva.

Stanovy ČSMG jsou základním dokumentem fungování Českého svazu moderní gymnastiky, jsou základním dokumentem fungování české moderní gymnastiky, systému jeho soutěží, vystupování české moderní gymnastiky navenek vůči třetím subjektům, vůči státním autoritám apod.

Má-li dojít ke změně Stanov ČSMG, musí taková změna být všeobecně přijímána, musí s ní být ztotožněni všichni členové ČSMG, musí být předem v dostatečném předstihu informováni o důvodech, které nastaly pro případné jednání o nutnosti změny Stanov.

Dle několika právních rozborů situace současný návrh na změnu stanov, způsob jeho propagace ve všeobecném gymnastickém hnutí, znění návrhu nových stanov i vůbec příprava na letošní VH je v mnoha ohledech nestandardní, a to jak po věcné, tak po procesní stránce.

Za prvé, není standardní posílat kandidátky na posty v Předsednictvu týden před konáním valné hromady. Tak bude totiž současné Předsednictvo disponovat informacemi o všech kandidátech dříve, než ostatní kandidáti na vedení české moderní gymnastiky. Není tak dodržena základní premisa férové volby, která neznevýhodňuje některé kandidáty vůči jiným.

Za druhé, není standardní potvrzovat účast (vizte delegační lístek na VH) delegátů jednotlivých klubů týden před konáním Valné hromady. To znovu může současnému vedení vypomoci ke všeobecným spekulacím a kalkulacím před samotnou volbou. Zároveň je tento postup nestandardní, protože v jeho smyslu nevyznívají ani Stanovy, ani Jednací a organizační řád ČSMG, ani Jednací řád VH ČSMG.

Za třetí, není obvyklé měnit Stanovy v den konání volební valné hromady. Není standardní měnit volební systém před samotnými volbami.

Za čtvrté, znění návrhu nových Stanov úplně eliminuje všeobecnou gymnastiku, která disponuje nejširší členskou základnou (a z ní tedy plynou ČSMG nejvyšší příspěvky za registrace členů) v české moderní gymnastice. Dle návrhu na změnu Stanov se má úplně zrušit Komise všeobecné gymnastiky, což by mohlo silně ohrozit fungování všeobecné gymnastiky. Teoreticky tak lze předpokládat, že schválením tohoto návrhu na změnu Stanov by ČSMG do budoucna mohla přijít o významný zdroj příjmů. Nedá se totiž očekávat, že by oddíly zabývající se základním a kombinovaným programem moderní gymnastiky, chtěly bez zastoupení svého zástupce ve vedení v ČSMG setrvat jako členové ČSMG a jen mu každý rok „posílat peníze“ bez žádné protislužby.

Jako vysoce nestandardní a v jistém slova smyslu i alarmující považujeme určení termínu konání valné hromady na neděli 9.12. 2012 – v tomto termínu se koná finálový závod Českomoravského poháru společných skladeb linie B (známý s dostatečným časovým předstihem), kterého se účastní mnoho potenciálních delegátek zastupujících zájmy všeobecné gymnastiky. Nevhodně zvoleným termínem jim tak může být znemožněna účast na VH.

Za páté, v současném znění Stanov nikde není napsáno, že by PČSMG nemohlo přizvat k jednání Předsednictva předsedkyně jednotlivých oblastí moderní gymnastiky. Není nikde psáno, že by se tak předsedkyně jednotlivých oblastí nemohly podílet na vedení české moderní gymnastiky – návrhem, hlasem poradním apod. Stačí, aby Předsednictvo ČSMG chtělo předsedkyně jednotlivých oblastí na jednání předsednictva přizvat. To se za poslední volební období dle zápisů z jednání Předsednictva ČSMG zveřejňovaných na webu ČSMG nestalo.

Za šesté, není standardní konání Valné hromady jen jednou za dva roky. I vzhledem k tomu, že například rozpočet ČSMG se musí připravovat i ve světle stále se měnící podpory sportu v České republice každoročně, je naprosto nepřípustné, aby se rozpočet schvaloval ve dvouletém předstihu. Rozpočtování ČSMG by tak nemuselo být efektivní. Dva roky by si tak vedení ČSMG mohlo „dělat, co by chtělo“ bez možnosti kontroly delegátů na VH.

Za sedmé, pouze pětičlenné nejvyšší vedení ČSMG je taktéž krajně problematické – aby skupina pěti lidí rozhodovala o nejzásadnějších otázkách směřování české moderní gymnastiky, nominací do reprezentace apod., není přípustné.

A konečně za osmé, přestože několik klubů k návrhu na změnu stanov již několikrát posílalo své připomínky, a to jak k jejich znění, tak i ke způsobu jejich propagace, tyto připomínky nebyly nikde zveřejněny. Je tak pošlápávána a ignorována práce těchto klubů, kteří se problematikou plně zabývali. Tak je znovu z pozice moci a neznalosti principu fungování ČSMG zamezováno férovému přístupu k řešení tak zásadní věci pro fungování české moderní gymnastiky, jako jsou Stanovy ČSMG.

Ve smyslu těchto a mnoha dalších důvodů a výhrad, které k současnému návrhu na změnu Stanov i způsobu jeho propagace máme, doporučujeme vůbec nepřipustit jednání o nových Stanovách vypuštěním bodu č. 14 programu jednání VH 2012 „Změna stanov ČSMG“.

Schvalovat změnu Stanov na nejdůležitější valné hromadě za posledních de facto 6 let nepovažujeme za správné a mohlo by to silně ovlivnit směřování moderní gymnastiky v budoucnosti.

Chceme, aby letošní volební Valná hromada proběhla standardně, a nově zvolené sedmi až devítičlenné vedení ČSMG (dle současného znění Stanov) nechť samo případně rozhodně pro příští roky, jestli má nebo nemá smysl měnit základní dokument fungování Českého svazu moderní gymnastiky. Takové nově zvolené předsednictvo k tomu totiž bude mít plný, čtyřletý mandát.

Současnému Předsednictvu mandát končí, proto není standardní, aby se při té příležitosti měnily Stanovy.

 

Za oddíl SK MG Stodůlky Praha

Mgr. Šárka Panská

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

uhelky@gmail.com

Vytvořeno službou Webnode